Aktivity projektu

 1. Obnova kultúrnych pamiatok – obnova Kaštieľa
 2. Konferencie a publikácie na zvýšenie povedomia o projekte
 3. Kultúrne aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo menšín 
 4. Kultúrne aktivity so špecifickým zameraním na boj proti extrémizmu, radikalizácii a nenávistným prejavom
 5. Zriadenie rezidenčného umeleckého centra / zriadenie kultúrneho centra
 6. Miestni remeselníci zapojení do projektu a realizácie múzejného vzdelávacieho programu v kaštieli
 7. Ostatné / Iné kultúrne podujatia v kaštieli  

Nadväzujúce a ostávajúce míľniky projektu:

 • Júl 2020 – Podpísanie zmluvy na projekt (Podpísaná za mesto dňa 01.02.2021)
 • September 2020 – Verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce (VO bolo vyhlásené neskôr, až 16.07.2021 a prebiehalo dlhšie – do 10.02.2022 (uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom))
 • Január 2021 – Ukončenie procesu VO na stavbu (Zmluva so zhotoviteľom na stavebné práce sa stala účinnou dňa 08.03.2022)
 • Marec 2021 – Otváracia konferencia (Otváracia konferencia sa konala dňa 07.10.2021)
 • Október 2022 – Ukončenie stavebných prác (stavebné práce boli ukončené a prevzaté 10.04.2022, rozsah prác na objekte bol rozšírený pre potrebu statického zabezpečenia objektu)
 • December 2022 – Priebežná konferencia v kaštieli a vianočné oslavy (Priebežná konferencia sa konala 8/2023)
 • Január 2023 – Seminár Manor a Havna v Nórsku (Seminár v Nórsku sa uskutočnil 5/2023)
 • Marec 2023 – Expozície PORAJMOS (Expozícia Porajmos sa konala 31.03.2023)
 • Apríl 2023 – Jarná Schubertiáda (Podujatie sa uskutočnilo dňa 20.05.2023)
 • Máj 2023 – Noc múzeí (Podujatie sa uskutočnilo 12.-13.05. 2023)
 • Jún 2023 – Festival CSEMADOK (Podujatie sa uskutočnilo dňa 16.- 20.08.2023)
 • Júl 2023 – Mestské dni a letná prehliadka speváckych zborov, letný spevácky kurz (Podujatie sa uskutočnilo 16. – 17.06.2023)
 • September 2023 – Pohronský tanečný festival (Podujatie sa neuskutočnilo, čo bolo uvedené aj v žiadosti o zmenu projektu a bolo nahradené podujatím „Záver kampane proti rasizmu, ktoré sa konalo dňa 21.03.2024)
 • Október 2023 – Schubertiáda (2. časť Schubertiády, Schubertfest sa uskutočnil 28.10.2023)
 • November 2023 – Sympózium historikov (Podujatie sa uskutočnilo dňa 22.11.2023)
 • December 2023 – Záverečná konferencia a Vianočný koncert Franza Schuberta ZUŠ (Záverečná konferencia sa uskutočnila dňa 22.03.2024)

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku
www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.