O projekte

Mesto Želiezovce sa úspešne uchádzalo o Grant EHP na obnovu strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach. Výzva bola vyhlásená v rámci programu Kultúra CLT01, pod názvom „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Správca programu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Sekcia finančných programov, Odbor grantov EHP a Nórska

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Mesto v rámci projektu spolupracuje s nórskou organizáciou NOPA (Nórska spoločnosť skladateľov a textárov). Partnermi projektu sú aj miestne organizácie Castellum Zeliz – občianske združenie a Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok Želiezovce. Miestni partneri sa zapoja do projektu zorganizovaním kultúrnych podujatí. Organizácia NOPA sa zúčastní na troch konferenciách projektu a prispeje k projektu vystúpeniami skladateľov a hudobníkov.

V spolupráci s partnermi bude rekonštrukcia kaštieľa v rámci projektu sprevádzaná kultúrnymi aktivitami a publikačnou činnosťou. V rámci projektu sa bude realizovať niekoľko aktivít. Najdôležitejšou z nich je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a zriadenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra, ktorá bude hostiť konferencie a podujatia so zameraním na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Informácie o projekte

Názov projektu: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti – 1. etapa

Partneri projektu: 

Vedúci partner: Mesto Želiezovce

Miestny projektový partneri: CSEMADOK Želiezovce – Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku, Občianske združenie Castellum Zeliz

Projektový partner z Nórska: NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) – Nórska spoločnosť skladateľov a textárov

Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov projektu

Celkový rozpočet projektu: 775 733 €

Celkové oprávnené výdavky príjemcu (mesto Želiezovce): 706 133 €

Celkové oprávnené výdavky nórskeho partnera (NOPA): 69 600 €

Rozdelenie spolufinancovania:

Aktivita je podporená z:

Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v sume 626 404 € (80%)

Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 110 542 € (15%)

Vlastných zdrojov mesta v sume 38 787 € (5%).

 

Realizačné obdobie projektu: 01.02.2021 – 30.04.2024Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru je tvorený z finančných zdrojov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

O Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014-2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

 

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ako to funguje?

Donorské krajiny a EÚ sa dohodnú na celkovej výške príspevku a na rozdelení pre jednotlivé prijímateľské štáty. V rámci stanovenej národnej alokácie rokujú potom donorské štáty s každým prijímateľským štátom zvlášť a dohodnú sa na tom, aké programy sa vytvoria, na ich cieľoch a na veľkosti alokácie pre každý z programov. Základom pre dohodu sú potreby a priority prijímateľského štátu a rámec pre spoluprácu s donorskými štátmi.

Za celkový manažment programov je v každej krajine zodpovedný národný kontaktný bod. Správcovia programov vyvíjajú a manažujú program, vo väčšine prípadov v spolupráci s partnerom z donorskej krajiny a udeľujú prostriedky pre projekty. Projekty sa spravidla vyberajú na základe vyhodnotenia žiadostí z otvorených výziev, ktoré zverejňuje správca programu.Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej inkluzívnej Európe.