ZÁVEREČNOU KONFERENCIOU SA UKONČILI HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

  Dňa 22.03.2024 sa uskutočnila záverečná konferencia 1. etapy projektu „Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti“

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore v rámci programu EHP a Nórska – „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ (Program Kultúra – CLT01). Správcom programu bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu bola obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

V rámci konferencie boli jednotlivé aktivity priblížené z pohľadu všetkých aktérov. Primátor mesta Ing. Ondrej Juhász vo svojom úvodnom príhovore spomenul základné míľniky projektu a vyjadril svoje úprimné želanie, aby mesto v týchto aktivitách pokračovalo aj v budúcich rokoch. Poďakoval sa všetkým zainteresovaným partnerom za ich aktívnu účasť na projekte, zhotoviteľovi diela za kvalitne odvedenú prácu a v neposlednom rade poskytovateľovi grantu, vďaka ktorému sa mohol prinavrátiť život do chátrajúcej kultúrnej pamiatky.

V zastúpení Nórskeho kráľovského veľvyslanectva pozdravila všetkých prítomných pani Hana Tasler Goldchmidtová a za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pán Ing. Jaroslav Mojžiš, riaditeľ Odboru grantov EHP a Nórska.

Prítomným sa prihovoril aj medzinárodný projektový manažér pre NOPA  Norbert Kotasz, ktorý stál pri zrode projektovej žiadosti a tiež zástupca zhotoviteľa stavebných prác Ing. Gabriel Karakán. Ten v rámci svojej prezentácie zasvätil hostí do celého priebehu rekonštrukcie kaštieľa. 

Neoddeliteľnou súčasťou projektu boli aktivity projektových partnerov ZO Csemadok, OZ Castellum Zeliz a NOPA. Vďaka ich spolupráci sa do projektu podarilo zakomponovať niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré prebiehali súbežne s rekonštrukčnými prácami (Noc múzeí, Jarná Schubertiáda, Schubertfest, Letný kurz zbormajstrov, Sympózium historikov, Súťaž v pečení Sacherovej torty, Celoštátny ľudovoumelecký festival, či Mestské dni). Počas záverečnej konferencie tieto aktivity odprezentovali zástupcovia partnerov Mgr. Marek Kepka,  Pavel Polka a v mene Estery Juhászovej Mgr. Miroslava Bandová. 

Okrem vyššie spomínaných kultúrnych podujatí sa v rámci projektu, v spolupráci s nórskym partnerom, zorganizovala otváracia a priebežná konferencia, odštartovala sa a ukončila sa kampaň proti rasizmu (Porajmos, Záver kampane proti rasizmu) a koncert „Nórska noc“. Nórsky projektový partner NOPA vo svojich prezentáciách vyjadril svoju vďaku za organizáciu všetkých podujatí a za možnosť byť súčasťou tohto projektu. 

Všetky aktivity  projektu (stavebné práce: obnova stropnej a strešnej konštrukcie kaštieľa, vnútorné vybavenie nábytkom a technológiami, kultúrne podujatia) boli podporené z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru  a Nórska, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov mesta Želiezovce. 

Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu:949 049,00 €
Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa (Mesto Želiezovce):864 449,00€
Celkové oprávnené výdavky Partnera 3 nórskeho partnera (NOPA):84 600,00 €
PROJEKTOVÝ GRANT 95% z celkových oprávnených výdavkov:901 596,00 €
SPOLUFINANCOVANIE 5% z celkových oprávnených výdavkov:47 453,00 €

Realizačné obdobie projektu: 01.02.2021 – 30.04.2024

Implementovaný projekt naplnil svoje ciele a záverečnými podujatiami sa ukončila jeho vecná realizácia. Ukončením prvej etapy rekonštrukcie vzniklo kultúrno rezidenčné centrum a kaštieľ Esterházyovcov sa aspoň z malej časti môže otvoriť verejnosti. Vzniklo v ňou zázemie pre organizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, miesto pre miestnych umelcov na uskutočnenie výstav, workshopov, prednášok či koncertov. 

Veríme, že na túto etapu rekonštrukcie kaštieľa nadviažu v budúcnosti aj tie ďalšie pripravované a podarí sa mu prinavrátiť jeho dávnu slávu.