Obnova kaštieľa v Želiezovciach sa začína online medzinárodnou konferenciou

ŽELIEZOVCE 6. októbra 2021 – Vo štvrtok 7. októbra 2021 o 11:00 hod. sa uskutoční online otváracia konferencia 1. etapy projektu „Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti“. Informuje o tom mesto Želiezovce.

Podľa ďalších informácii bude otváracia konferencia prebiehať online formou v slovenskom jazyku prostredníctvom platformy ZOOM. Keďže ide o medzinárodnú spoluprácu, bude zabezpečené tlmočenie do anglického jazyka.

Mesto Želiezovce sa úspešne uchádzalo o Grant EHP a Nórska na obnovu strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach. „Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity. Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta,“ približuje mesto.

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus je tvorený z finančných zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. „Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je takýchto krajín 15. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi,“ dodáva mesto Želiezovce.